Xế hộp cháy ngùn ngụt trên đèo Đại Ninh, 5 người bỏng nặng.

  • Thanhly