Kho hàng 1.000 m2 cháy lan sang 3 nhà dân

Lifestyle