'Diễn gì không quan trọng, quan trọng là thần thái'

Giải trí